GDPR INFO - MAVEBA s.r.o. EKOLOGICKÁ RECYKLÁCIA VOZIDIEL

EKOLOGICKÉ SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL
Prejsť na obsah
Informácie GDPR
Informácie určené pre dotknutú osobu:

 1. Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: MAVEBA s. r. o.
Sídlo: Železničiarska 6, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Štát: SR
IČO: 36 480 428
DIČ: 2020001797
IČ DPH: SK2020001797
Web: www.maveba.eu


Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 13579/P
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko: Dipl. tech. Ervín Mačej
Telefón: 0915 866 922
Mail: maveba@maveba.eu
Prevádzka:
Názov prevádzky: MAVEBA s. r. o.
Adresa: Železničiarska 6, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR


 1. Zodpovedná osoba DPO:
 • zodpovedná osoba DPO nie je určená


 1. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:
 • meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, obchodné meno, IČO, fakturačné údaje, tel. číslo, emailová adresa, EČV


 1. Účel spracúvania osobných údajov,  právny základ spracúvania a doba uchovávania OÚ:
 • spracúvanie osobných údajov za účelom vyradenia motorového vozidla z evidencie / Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch / DÚ 20 rokov (vedenie účtovníctva a archivácia)
  • v prípade záväznej objednávky (doba uchovávania OÚ podľa osobitného predpisu):
   1. pre vytvorenie zmluvy - poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b)
   2. pre vystavenie faktúry – poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c)
  • v prípade bez objednávky (doba uchovávania OÚ do odvolania súhlasu):
   1. pre zasielanie cenových a akciových ponúk – poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a)


 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
  • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa


 1. Identifikácia príjemcu OÚ:
  • v prípadoch vyradenia motorového vozidla z evidencie:
  • Zväz automobilového priemyslu SR (www.ezap.sk)


 1. Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:
  • OÚ sa neprenášajú


 1. Práva dotknutej osoby:
  • dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100


 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
  • ---


Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov:
 • zásada zákonnosti § 6
 • zásada obmedzenia účelu §7
 • zásada minimalizácie OÚ § 8
 • zásada správnosti § 9
 • zásada minimalizácie uchovávania § 10
 • zásada integrity a dôvernosti § 11
 • zásada zodpovednosti § 12
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ
 • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti


Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 prevádzkovateľ nevykonáva.


Prevádzkovateľ dodržiava:
 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
 • bezpečnosť spracúvania  §39


Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79.

INFORMÁCIE Z ORSR:
MAVEBA spol. s r.o. je zapísaná v ORSR súdu Prešov
Vložka číslo:  13579/P
Návrat na obsah